0418-631 847
C&E Uitzendbureau: Geknipt voor de baan

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Klik hier om een exemplaar van onze algemene voorwaarden te downloaden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
C&E Uitzendbureau B.V.
Wertsteeg 37
5331 PE KERKDRIEL

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Eindhoven: 55878180

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van
C&E Uitzendbureau B.V. gevestigd te Kerkdriel, hierna te noemen “C&E”.
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst
indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere
wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door tussenkomst van C&E
voorziet van een (of meer) uitzendkracht(n).
2. Uitzendkracht: iedere persoon die door tussenkomst van C&E werkzaamheden verricht of gaat
verrichten ten behoeve van de opdrachtgever.
3. Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tussen C&E en de opdrachtgever op basis waarvan
een uitzendkracht ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van C&E
werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van C&E zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn
voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit
aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft C&E het recht het aanbod binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en/of verstrekte brochures alsmede informatie in promotiemateriaal of op een website van
C&E zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. C&E heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever
in rekening te brengen, mits C&E de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van C&E bindend.
5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen
op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door C&E bindend.

Artikel 4: Duur terbeschikkingstelling
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de
uitzendkracht vermeld en voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend is,
een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. In de overeenkomst worden de begin- en de
einddatum (indien mogelijk) van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de
opzegtermijn etc. vastgelegd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd dient met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden
tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke van deze
opzegging wordt de opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat geval de opdracht alsnog
schriftelijk beëindigen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.
3. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat C&E een door haar ter beschikking gestelde
uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de
arbeidsovereenkomst tussen C&E en de uitzendkracht is geëindigd. Het einde van de opdracht
treedt niet in, indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht.
4. Indien de uitzendkracht - om welke reden dan ook - niet of niet langer beschikbaar is om de
overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal C&E zich inspannen om de uitzendkracht door
een andere zoveel mogelijk gelijkwaardige uitzendkracht te vervangen.

Artikel 5: Tarieven
1. Alle door C&E vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd.
2. Voor de inzet van een uitzendkracht is de opdrachtgever C&E voor ieder aangevangen uur een in
de overeenkomst vastgesteld uurtarief verschuldigd. De tarieven zijn exclusief reis- en
verblijfkosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: van maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
4. C&E heeft het recht de tarieven tweemaal per kalenderjaar te wijzigen.
5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst
door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of
sociale verzekeringen e.d., is C&E gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te
berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door C&E en/of toeleveranciers
worden uitgegeven en in werking treden, dan is C&E gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Meerwerk en overwerk
1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard, de omvang en/of de plaats van de door de
uitzendkracht te verrichten werkzaamheden te wijzigen, echter niet eerder dan na voorafgaand
overleg en met instemming van C&E.
2. De opdrachtgever is bevoegd een locatie aan te wijzen binnen zijn onderneming, alwaar de
werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de opdrachtgever de uitzendkracht op een andere
locatie binnen zijn onderneming wenst te laten werken, dient hij zulks uiterlijk 24 uur van tevoren aan
C&E door te geven.
3. Indien de prestaties welke C&E op grond van de overeenkomst moet leveren aanzienlijk worden
verzwaard en/of uitgebreid door aanvullende wensen van de opdrachtgever, is er sprake van
meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.
4. Indien C&E van mening is dat er sprake van meerwerk is of zal zijn, zal C&E de opdrachtgever
daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever dient de opdracht
voor meerwerk per omgaande na ontvangst van de kennisgeving van C&E schriftelijk te bevestigen.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, geldt de schriftelijke kennisgeving van C&E als opdracht c.q.
bewijs. De opdrachtgever is gehouden de extra kosten voor het meerwerk te vergoeden.
5. Indien op verzoek van de opdrachtgever moet worden overgewerkt door een uitzendkracht, worden
de overwerkuren aan de opdrachtgever doorberekend, waarbij de kleinst door te berekenen
tijdseenheid 1 (één) uur bedraagt. De overwerktoeslagen worden door C&E in de offerte, de
overeenkomst of in een bijlage vermeld.

Artikel 7: Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht de uitzendkracht toegang te verlenen tot de plaats waar de
werkzaamheden dienen te worden verricht.
2. De opdrachtgever dient de uitzendkracht in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de
opdrachtgever gebruikelijke omstandigheden te verrichten.
3. De opdrachtgever is verplicht de uitzendkracht te voorzien van de juiste materialen, correcte en
volledige informatie en aanwijzingen welke noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de
werkzaamheden en wel in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de toepasselijke
wettelijke bepalingen en ter voorkoming van door de uitzendkracht te lijden schade.
4. De opdrachtgever is jegens C&E aansprakelijk voor - en dientengevolge gehouden tot vergoeding
van - de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de
opdrachtgever aantoont dat hij de in dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen en dat de
schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de
uitzendkracht.
5. De opdrachtgever zal C&E te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens C&E ingesteld
wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.
7. Indien de opdrachtgever onverhoopt niet voldoet aan het in dit artikel gestelde, is C&E bevoegd
de opdracht te weigeren, de uitvoering daarvan op te schorten totdat de opdrachtgever wel aan
zijn verplichtingen voldoet dan wel de opdracht (voortijdig) te beëindigen. Een en ander ter keuze
van C&E.
8. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, dient de opdrachtgever de
noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht aan C&E te
verstrekken. Indien de in te lenen uitzendkracht in het kader van de door hem uit te voeren
werkzaamheden wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of gevaarlijke c.q. onveilige situaties, is de
opdrachtgever verplicht dit vooraf c.q. tijdig aan C&E te melden.
9. De opdrachtgever draagt gedurende de periode dat de uitzendkracht aan de opdrachtgever ter
beschikking is gesteld de verantwoording over alle handelingen van de uitzendkracht en over alle
door of mede door deze uitzendkracht tot stand gebrachte werken. De opdrachtgever vrijwaart C&E
voor alle aanspraken ter zake.
10. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en
instructiebevoegdheid over de uitzendkracht. C&E is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door
de uitzendkracht gedurende de tijd dat deze aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De
opdrachtgever dient zorg te dragen en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de
ruimste zin des woords en zal C&E vrijwaren voor aanspraken in verband met door de uitzendkracht
geleden schade.

Artikel 8: Verplichtingen van C&E
1. De uitzendkracht wordt door C&E gekozen enerzijds aan de hand van het bij C&E bekende
kennisniveau en de vaardigheden van de voor uitzending beschikbare te detacheren personen en
anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan C&E verstrekte inlichtingen
betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2. Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen
werkzaamheden kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze
niet door C&E worden gehonoreerd.
3. C&E zal de uitzendkracht verplichten de bij de opdrachtgever geldende huisregels na te leven.
4. C&E staat jegens de opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekerings- en
belastingwetten ten aanzien van de uitzendkracht.

Artikel 9: Vervanging van de uitzendkracht
1. Indien de uitzendkracht niet voldoet aan de in alle redelijkheid te stellen eisen in verband met de
te vervullen werkzaamheden, heeft de opdrachtgever gedurende de eerste 3 werkdagen van de
uitzendkracht het recht om - onder schriftelijke opgave van redenen - C&E om vervanging te
verzoeken. In dat geval zal C&E zich inspannen om zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te
dragen.
2. C&E kan een uitzendkracht te allen tijde vervangen in overleg met de opdrachtgever.
3. Indien de uitzendkracht - om welke reden dan ook - niet of niet langer beschikbaar is om de
overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal C&E zich inspannen om de uitzendkracht door
een andere zoveel mogelijk gelijkwaardige uitzendkracht te vervangen.
4. Bij tijdelijke verhindering van de uitzendkracht wordt door partijen in onderling overleg bepaald of,
wanneer en hoe de werkzaamheden van de verhinderde uitzendkracht zullen worden uitgevoerd.
5. C&E aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - van welke aard dan ook - voor (eventuele) directe
dan wel indirecte schades ontstaan ten gevolge van een vervanging.
6. Indien door een uitzendkracht in strijd met de bij de opdrachtgever gebruikelijke huisregels is
gehandeld of op enige andere wijze het vertrouwen van de opdrachtgever is geschonden, zal direct
overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever en C&E, zodat C&E adequate maatregelen kan
nemen.
7. Een uitzendkracht die gedurende de duur van de opdracht aantoonbare hogere kwalificaties heeft
gekregen op het gebied van deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring, kan door C&E worden
vervangen in overleg met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de
vervanging, is C&E gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door
C&E doorgaans in rekening wordt gebracht.

Artikel 10: Meldingsplicht gevaarlijke werkomstandigheden
1. Indien de uitzendkracht in het kader van de door hem uit te voeren werkzaamheden wordt
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of gevaarlijke c.q. onveilige situaties, is de opdrachtgever
verplicht om dit aan C&E te melden.
2. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is hij aan C&E een forfaitaire boete
verschuldigd van € 1.000,00 per dag dat de uitzendkracht aan de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke
situaties is blootgesteld. Deze boete is verschuldigd ook in het geval uit de blootstelling aan de
gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties geen daadwerkelijke schade voortvloeit.
3. Naast de in lid 2 van dit artikel verschuldigde boete, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade - inclusief gevolgschade - die het gevolg is van de blootstelling van de uitzendkracht aan de
gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties.
4. De opdrachtgever is verplicht zich te verzekeren tegen de risico’s welke het gevolg zijn van het
blootstellen van de uitzendkracht aan gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties. De opdrachtgever is
verplicht desgevraagd aan C&E de bewijsstukken van die verzekering aan C&E over te leggen
alvorens de uitzendkracht uit te lenen.

Artikel 11: Verbod overname personeel
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om invloed uit te oefenen of uit te doen oefenen op de
uitzendkracht, medewerking te verlenen aan of te doen verlenen in welke vorm dan ook, teneinde de
uitzendkracht rechtstreeks in dienst te nemen of werkzaamheden voor de opdrachtgever of voor
enige derde te laten verrichten op straffe van een dadelijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete van € 15.000,00 per overtreding.
2. Indien de opdrachtgever met een hem - door C&E - ter beschikking gestelde uitzendkracht of met
de uitzendkracht welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een
arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij C&E daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de wens van de opdrachtgever te
bespreken.
3. Wanneer de uitzendkracht zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan
bij C&E werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever C&E daarvan onverwijld in
kennis te stellen, op verbeurte van een dadelijk opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete van € 10.000,00.
4. Doorlening van een uitzendkracht door de opdrachtgever aan een derde is uitsluitend toegestaan
met uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van C&E. Ook in het geval van
doorlening blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor voldoening van de boete als genoemd in
lid 1 van dit artikel indien er een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan door de derde
met de uitzendkracht.
5. De in dit artikel opgenomen bedragen zijn dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke
tussenkomst is vereist.
6. Na ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel
van kracht voor een periode van 12 maanden na de datum der beëindiging of ontbinding van de
overeenkomst.

Artikel 12: Gegevens van de uitzendkracht
1. C&E zal de relevante persoonsgegevens betreffende de uitzendkracht, voorafgaand aan de uit te
voeren werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, met dien verstande dat daarbij
de wetgeving op het gebied van privacy in acht zal worden genomen. Desgevraagd zal C&E
onverwijld een kopie van het paspoort of van de identiteitskaart van de uitzendkracht ter beschikking
stellen.
2. De opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van de hem terbeschikkinggestelde uitzendkracht
vertrouwelijk behandelen, in ieder geval in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van
privacy. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal de opdrachtgever alle verkregen c.q.
verzamelde c.q. verwerkte gegevens onverwijld vernietigen.

Artikel 13: Wijze van facturering en betaling
1. De facturen van C&E zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor
akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en ondertekening
van de tijdverantwoordingsformulieren.
3. Bij verschil tussen een bij C&E ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de
opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij C&E ingeleverde exemplaar als juist,
tenzij de opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.
4. Indien de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan C&E besluiten
om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.
C&E zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever
heeft plaatsgevonden.
5. Facturering vindt wekelijks plaats, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn niet
volledig is betaald:
a. zal de opdrachtgever aan C&E een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze
als volle maanden aangemerkt;
b. zal de opdrachtgever, na daartoe door C&E te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke
kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente
met een absoluut minimum van € 250,00;
c. heeft C&E het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering,
aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 35,00 ter zake administratiekosten bij de
opdrachtgever in rekening te brengen. C&E zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur
vermelden.
8. Ter keuze van C&E kan de overeenkomst - in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden - zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
9. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is C&E bevoegd
de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
moment van in verzuim zijn, indien C&E het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
10. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat,
tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
11. De opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening ter zake eventuele tegenvorderingen die
hij op C&E zou hebben c.q. krijgen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens
indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.
12. C&E heeft het recht om vooraf zekerheid te vragen, alvorens een aanvang te nemen met het uitlenen
van personeel.

Artikel 14: Ontbinding
1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de
andere partij - buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald - gerechtigd de overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas
plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de
ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te
zuiveren.
2. Voorts zijn partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist,
de overeenkomst buiten rechte - door middel van een aangetekend schrijven - met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surséance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
f. de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de
overeenkomst na te kunnen komen.
3. Indien de opdrachtgever - na deswege in gebreke te zijn gesteld - enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is C&E gerechtigd zijn
verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige
schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is C&E eveneens
gerechtigd in de in het vorige lid van dit artikel bedoelde omstandigheden.
4. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens C&E nog niet is uitgevoerd. Voor de reeds
ontvangen prestaties blijft de betalingsverplichting te allen tijde bestaan.
5. Bedragen die C&E vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd
door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.

Artikel 15: Annulering en tussentijdse opzegging
1. Annulering door de opdrachtgever, vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is
slechts mogelijk indien C&E daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan C&E ten minste
30% van het overeengekomen tarief voor de overeengekomen duur van de betreffende opdracht
verschuldigd.
2. Indien de opdrachtgever korter dan 24 uur vóór de afgesproken datum van inzet van de
uitzendkracht annuleert, zal de opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief voor de
overeengekomen duur van de betreffende opdracht aan C&E moeten betalen, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst enkel
schriftelijk, per aangetekende post, tussentijds opzeggen. Bij tussentijdse opzegging van de
overeenkomst heeft C&E het recht de opdrachtgever een terstond opeisbare boete in rekening te
brengen, ter grootte van maximaal 100% van het laatst geldende tarief voor de betrokken
uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging
door de opdrachtgever, tot het moment van afloop van de overeenkomst zoals is
overeengekomen.
4. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
tussentijdse opzegging en vrijwaart C&E ter zake.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. C&E kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht.
Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf c.q. haar leidinggevend personeel,
bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de
redelijkheid en billijkheid, is C&E niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard
dan ook - direct of indirect - ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of
van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. het aan de opdrachtgever ter beschikking stellen van een uitzendkracht door C&E, ook
wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de
opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
b. het opzeggen door en/of een doen of nalaten van een uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of
een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
2. De opdrachtgever vrijwaart C&E tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot
vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, geleden door die uitzendkracht
of derden.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
C&E - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte diensten.
Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een
opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over
de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is C&E nimmer gehouden tot
schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt
wordt door een door C&E gesloten verzekering.
6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen C&E tot vergoeding van schade kan worden aangesproken
beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de
schadevergoeding is komen vast te staan.
7. C&E heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de
opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van C&E
maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel beperken.

Artikel 17: Geheimhouding
1. Partijen garanderen elkaar over en weer dat zij maatregelen zullen treffen met het doel
geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent de
wederzijdse bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij en hun werknemers c.q. uitzendkrachten bij de
totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. Partijen zullen erop toezien dat
hun werknemers c.q. uitzendkrachten deze geheimhoudingsbepalingen naleven.
2. Partijen garanderen elkaar over en weer dat zij en hun werknemers c.q. uitzendkrachten op geen
enkele wijze - direct noch indirect - noch mondeling, noch in geschrift, noch anderszins, enig gegeven
met betrekking tot of voortvloeiend uit hun relatie aan derden bekend zullen maken, anders dan na
voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
opdrachtgever en C&E gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verklaard, of door executoriale
beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance
van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19: Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe C&E krachtens de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet-toerekenbare niet-nakoming
aan de zijde van C&E en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door C&E
ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden
voordoet aan de zijde van C&E, is C&E gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te
ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een
door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens C&E tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer
worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden,
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen,
een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij C&E of
derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen C&E en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands
recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat C&E
de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar
C&E is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een opdrachtgever
die gevestigd is buiten Nederland, is C&E gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van
dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land
c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Datum: 19 juli 2021